دوره آموزشی ماساژ یومی‌هو در ارومیه

آموزش ماساژ یومی‌ هو در ارومیه دوره آموزشی ماساژ یومی‌هو در ارومیه آموزش یو می هو تکنیک های تخصصی برای درمان و بهبود ساختار و وضعیت ستون فقرات و لگن توسط ماسور می باشد.یو می هو به معنی “ریشه درمانی” یکی از روشهای درمانی کل نگر است که تمامیت انسان را مورد نظر قرار می‌دهند و […]